อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปี 2019