อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึง 15 เมษายน 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017