อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2020