อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2019