อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน ตุลาคม2560 สำหรับผู้ฝากเงินครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017