อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2019