อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018