อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก (ร้อยละต่อปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017