อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก(ร้อยละต่อปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018