อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำหรับผู้ฝากเงินครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017