อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2561 ถึง 15 ตุลาคม 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018