อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2019