อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน เมษายน 2560 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017