อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน กันยายน 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018