อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มีนาคม 2559 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017