อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2020