อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มกราคม 2560 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2017