สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อการค้ำประกันเพื่อกิจการฮัจย์

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง
• เพื่อให้บริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเช่าที่พักจาก “กองทุนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์” ได้
 

วงเงินสินเชื่อ
• พิจารณาตามจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครอง
 

หลักประกัน
• เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านกิจการฮัจย์
 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
• มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee 
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564