สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ Ibank SMEs ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มุสลิม ปี 2562

วัตถุประสงค์
• เพื่อซื้อ/ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์
• เพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินประเภทอพาร์ทเม้นท์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการเงินเดิม
• เพื่อเป็นวงเงินทุนระยะยาวสำหรับปรับปรุงสาธารณูปโภค/ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆ/ค่าปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซม
• เพื่อเป็นวงเงินทุนระยะยาวสำหรับหลักประกันปลอดภาระ เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์
 

ประเภทสินเชื่อ
• สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา
 

วงเงินสินเชื่อ
• วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 15 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม
• ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์/หอพักให้เช่า/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
• อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ในทำเลที่มีชุมชนพักอาศัย เช่น ใกล้สถานศึกษา ใกล้ศูนย์การค้า หรือย่านธุรกิจ เป็นต้น
• มีผู้บริหารหรือทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

อัตรากำไร
• ตามที่ธนาคารกำหนด


ค่าธรรมเนียม
• ตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562