โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ

 

 

หลักการ  วากะละฮ์ (Wakalah)
 ระยะเวลาการฝาก เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 18 เดือน
 เงินฝากขั้นต้ำ  เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อราย (CIF)
 การถอน  หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี
 ผลตอบแทน  ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
ระยะเวลาการฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   (ต่อปี)
4 เดือน 1.35%
7 เดือน 1.55%
13 เดือน 1.75%
18 เดือน 1.90%
ระยะเวลา  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)