โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ

หลักการ  วากะละฮ์ (Wakalah)
 ระยะเวลาการฝาก เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน
 เงินฝากขั้นต้ำ  เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
 การถอน  หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี
 ผลตอบแทน  ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
ระยะเวลาการฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   (ต่อปี)
4 เดือน 1.35%
7 เดือน 1.55%
13 เดือน 1.70%
24 เดือน 1.80%

 

ระยะเวลา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563  (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)