สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ Ibank SMEs Back to Ibank ปี 2562

วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น
 

ประเภทสินเชื่อ
• สินเชื่อหมุนเวียน
• สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา
• สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 200 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 10 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบการมุสลิม
• สำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ปกติมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน
• มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

อัตรากำไร
• ลูกค้าขอสินเชื่อใหม่

ประเภทสินเชื่อ ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา SPRL – 1.50% SPRL – 0.50%
วงเงินหมุนเวียน SPR -0.50%

* หมายเหตุ : SPRL, SPR ตามประกาศธนาคาร
• ลูกค้ารีไฟแนนซ์ / รีไฟแนนซ์และขอวงเงินเพิ่ม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

ค่าธรรมเนียม
• ตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562