สินเชื่อบุคคล : โครงการสนับสนุนทางการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันสนับสนุนทางการเงิน

วัตถุประสงค์
• วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน
 

วงเงิน

• วงเงินสูงสุดไม่เกินสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้สามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยจำนวนเงินต้องไม่เกินจากหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง
 

หลักประกัน
• โอนสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 30 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับพิเศษ หรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
(ไม่รวมผู้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
• ต้องมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฉบับจริงมายื่นคำขอสินเชื่อ
• ไม่กำหนดอายุผู้ขอสินเชื่อ
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามระเบียบธนาคาร
 

อัตรากำไรผ่อนชำระ

อัตรากำไรผ่อนชำระตลอดอายุสัญญา = SPRR** – 2.85%  อัตรากำไรผ่อนชำระที่แท้จริง = 5.65%

*อัตรากำไรผ่อนชำระ หรืออัตรากำไรอ้างอิง คือ อัตรากำไรที่ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่ออุปโภคแบบไม่มีหลักประกัน = 25% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

** ปัจจุบัน SPRR = 8.50%

 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ฟรี ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารส่วนบุคคล 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)

• สำเนาทะเบียนสมรส

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ / หลักทรัพย์

• หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด (ฉบับจริง) ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

• Statement บัญชีรับโอนเงินบำนาญ ย้อนหลัง 1 เดือน

 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562