สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน

 

วัตถุประสงค์
• สินเชื่อแบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 5 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 15 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• ลูกค้าที่มีหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัยปลอดภาระ
• ลูกค้าที่มีหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย และปัจจุบันมีสินเชื่อบุคคลอยู่กับธนาคาร และประสงค์ต้องการวงเงินส่วนเพิ่ม
 

อัตรากำไร

ประเภท อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
กลุ่มอาชีพมั่นคง พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ ลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ลูกค้าสินเชื่อบุคคลปัจจุบันของธนาคาร บุคคลทั่วไป
อเนกประสงค์ SPRL - 2.50% SPRL - 1.50%
รีไฟแนนซ์บัตรฯ/สินเชื่อบุคคล (ตลอดอายุสัญญา) (ตลอดอายุสัญญา)
อเนกประสงค์ชำระ MRTA    

* หมายเหตุ : 1.  กรณีทำประกันชีวิต MRTA ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
                       2. SPRL ตามประกาศธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562