สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรองค์กรภายนอก(MOU)

วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร
 วงเงินสินเชื่อ
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ล้านบาท
• สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน สูงสุด 10 ล้านบาท
• สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักประกัน 20 เท่าของรายได้ประจำ สูงสุด 1 ล้านบาทกรณีสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล วงเงินไม่เกิน 100% ของภาระหนี้คงเหลือรวมทั้งหมด
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 35 ปี
• สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน สูงสุด 15 ปี
• สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักประกัน
-ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 ปี
-พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed companies) บริษัทในเครือและนิติบุคคลอื่นๆ สูงสุด 7 ปี
* หมายเหตุ : อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณี อัยการ/ผู้พิพากษา ไม่เกิน 70 ปี
                    : สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุเกษียณ
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคาร
• มีรายได้ประจำที่แน่นอน ได้รับการแต่งตั้งและมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบของหน่วยงาน
• อายุงาน
-หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีลูกจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี)
-บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed companies) บริษัทในเครือ และนิติบุคคลอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

อัตรากำไร
  

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนง.ราชการ/ลูกจ้าง ฯลฯ บริษัทใน SET และบริษัทในเครือ นิติบุคคลอื่นๆ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 -2 2.10%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.65%
สินเชื่ออเนกประสงค์ มีหลักประกัน ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.65%
สินเชื่ออเนกประสงค์ ไม่มีหลักประกัน ตลอดอายุสัญญา SPRR  SPRR +0.75% SPRR +3.00% SPRR +5.25%
        

*  หมายเหตุ : 1. กรณีทำประกันชีวิต MRTA ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
                       2. SPRL, SPRR และการปรับลดอัตรากำไร สำหรับ MOU ตามประกาศของธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562