สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจธุรกิจรายย่อยมุสลิม ระยะที่ 2

 

วัตถุประสงค์
• เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ ไม่รวมหาบเร่ แผงลอย
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 200,000 บาท
 

หลักประกัน
• บสย. ค้ำประกัน
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 5 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• บุคคลธรรมดา นับถือศาสนาอิสลาม
• ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยให้อิหม่ามให้คำรับรองการประกอบธุรกิจจริง
• สถานประกอบการที่มีหลักแหล่ง
• มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท
• มีบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 1 คน
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

อัตรากำไร
• SPRR+ 4.50% ตลอดอายุสัญญา
หมายเหตุ : SPRR ตามประกาศธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา
• ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย.
• ค่าธรรมเนียม Front End Fee 500 บาท ต่อราย
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562