โครงการยกระดับความเป็นอยู่ฯ
ประเภทโครงการสินเชื่อ              
  • โครงการสินเชื่อรากหญ้า iBank
  • โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอยและอาชีพอิสระ
  • โครงการสินเชื่อพัฒนาอาชีพของรัฐ
  • โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย
  • โครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ
  • โครงการสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน
  • โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม
  • โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย
   
         
วัตถุประสงค์  

•  เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยในการประกอบอาชีพสุจริต
    ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์
•  เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการ
    พัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ
•  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตและเป็นเงินทุนสำหรับแรงงานไทยที่ต้อง
   การไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
•  เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินนอกระบบของผู้ประกอบสัมมาชีพที่ไม่ขัดต่อหลัก
    ชะรีอะฮ์
•  เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการขนาดเล็กของกลุ่มวิสาหกิจ
    ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผลิตสินค้า OTOP
•  เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับประชาชนในการประกอบอาชีพ/ดำเนินธุรกิจ/ขยายและ/
    จัดตั้งธุรกิจเครื่องแต่งกายมุสลิมและธุรกิจอาหารฮาลาล

   
         
วงเงินสินเชื่อ                                   ตามความจำเป็นและหรือตามความสามารถในการชำระหนี้ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท    
         

ระยะเวลาการผ่อนชำระ 

 

ไม่เกิน 60 เดือน (5 ปี)
 

   
         
อัตรากำไร  

• สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัด นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการภายใน 31 ธ.ค. 2559
   -  อัตรากำไรคงที่  6.00% ต่อปี*

• สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัด สตูล,สงขลา
   -  อัตรากำไร SPRR***+6.85% ต่อปี
      เฉพาะโครงการสินเชื่อรากหญ้า  
      -  วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท อัตรากำไร 18.00% ต่อปี**
      -  วงเงินมากกว่า 10,000 บาท อัตรากำไร 12.00% ต่อปี
 

   
         
 หลักประกัน  

• วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
• วงเงินมากกว่า 10,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 
  กรณีสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน
  ไม่ต้องมีบุคคลคล้ำประกันให้เป็นการขอสินเชื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม
 

   
         
เอกสารประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการ   •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
•  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)   
•  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
•  รูปถ่ายของผู้ขอสินเชื่อ 1 รูป (ถ้ามี)
•   รูปถ่ายกิจการของผู้ขอสินเชื่อ  อย่างน้อย 1 รูป (ถ้ามี)
•   รูปถ่ายของกิจการของผู้ขอสินเชื่ออย่างน้อย 1 รูป
•  แผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
•  หากสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่เช่ากับเอกชนหรือหน่วยงานใด  ให้แนบ
    สำเนาสัญญาเช่าประกอบการขอสินเชื่อด้วย
•  หนังสือรับรองผ่านหลักศูตรการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามี)
    กรณีสินเชื่อพัฒนาอาชีพของรัฐ
•  สำเนา PASSPORT พร้อมระบุวันที่ออกเอกสาร มาแสดงไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
    กรณีสินเชื่อแรงงานไทยมาเลเซีย
•  สัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีสินเชื่อแรงงานไทยมาเลเซีย
•  เอกสารหรือหลักฐานในการกู้ยืมเงินนอกระบบ (ถ้ามี) กรณี
   
 หมายเหตุ   -    เอกสารประกอบ ข้อ 1-4 ให้มีเอกสารของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
*    กรณีผ่อนชำระคืนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับอัตรากำไรบาง 
      ส่วนคืน สูงสุดไม่เกิน 4.5% เมื่อสิ้นสุดสัญญา
**  กรณีผ่อนชำระคืนตามหลีกเกณฑ์ของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับอัตรากำไรบางส่วน
      คืนสูงสุดไม่เกิน 6% เมื่อสิ้นสุดสัญญา
***  ปัจจุบัน SPRR = 8.50% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554)