โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ

 

 

ความเป็นมา                                          

โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตภาคใต้ อันได้แก่
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบอาชีพ
และเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพ และให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ดีขึ้น

   
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ

โครงการนี้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในการเช่าซื้อรถเก่าและรถใหม่ แบ่งประเภทรถ
  ได้แก่ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้โดยสารปรับอากาศ รถสองแถว และ รถโดยสาร 3 ล้อ - 4 ล้อเครื่อง

สินเชื่อวงเงินเอนกประสงค์
- เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถ
 

   
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ           
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพให้บริการขับขี่รถสาธารณะ ได้แก่ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
  ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารปรับอากาศ ผู้ขับขี่รถโดยสารสองแถว ผู้ขับขี่รถโดยสาร 3 ล้อ -4 ล้อเครื่อง และยานพาหนะอื่นที่ได้รับอนุมัติ
  ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนา/ที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้บริการ
  รถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับสิทธิเส้นทางการเดินรถร่วมกับ บจก.ขนส่ง (บขส.)หรือได้รับสิทธิหรือ
  สัมปทานจากกรมการขนส่งทางบก หรือได้รับสิทธิเข้าร่วมเส้นทางกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการ
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต (NCB) กรณีมีหนี้ค้างชำระจะได้รับการผ่อนผันกรณีที่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ผู้ประกอบการ 1 รายสามารถเช่าซื้อได้ไม่เกิน 5 คัน
 • ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ประจำ หรือรายได้อื่น ๆ สามารถนำมาคำนวณเป็นรายได้รวมได้
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50
 • ผู้ขอสินเชื่อมี*รายได้สุทธิ/กำไรสุทธิขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 6,000 บาท ต่อเดือน
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร
   
  หมายเหตุ :  รายได้สุทธิ/กำไรสุทธิ (Net Monthly/Net Profit) หมายถึง รายได้จากประกอบอาชีพ หักต้นทุนการดำเนินงาน
ร้อยละ 30 และรวมรายได้อื่นๆ หักด้วยภาระหนี้ชำระรายเดือนที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ เช่น Payroll Slip
หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน เช่น ภาระหนี้กู้ยืมเงินสหกรณ์ หรือ เงินกู้ยืมจากสวัสดิการของนายจ้าง เป็นต้น รวมกับภาระหนี้ที่ถูกบันทึกไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB)
   
 วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- ให้สินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถเก่า และรถใหม่ (รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้โดยสารปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว
และรถโดยสาร 3 ล้อ – 4 ล้อเครื่อง) วงเงิน 100% ของราคาซื้อขายจริง หากมีเศษจำนวนเงินให้ปรับขึ้นในหลักพันบาท
วงเงินต่อคันสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท หรือตามที่ได้รับอนุมัติ

สินเชื่อวงเงินเอนกประสงค์ (เพื่อซ่อมแซมรถ)
- ให้วงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อซ่อมแซมรถ (รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้โดยสารปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว
และรถโดยสาร 3 ล้อ – 4 ล้อเครื่อง)ตามราคาที่จ่ายจริง (โดยพิจารณาจากรายการประเมินค่าซ่อมแซมของอู่รถที่ธนาคารให้การยอมรับ)

 

   
 หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

1. หลักเกณฑ์พิจารณาแบ่งตามประเภทรถ

    1.1  แทกซี่ส่วนบุคคล- มีเลขทะเบียนรถปรากฏชื่อในแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
            - จะพิจารณาจากประวัติการจดทะเบียนรถที่มีอายุการใช้งานรถมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
            - สมาชิกผู้ขับรถแท็กซี่ให้การรับรองความเป็นสมาชิกขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
 

    1.2 รถจักรยานยนต์รับจ้าง
           - พิจารณาจากผู้ขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
           - พิจารณาจากการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะก่อน
           - หัวหน้า /สมาชิกวินให้การรับรองความเป็นสมาชิก

    1.3 รถตู้โดยสารปรับอากาศ
           - ต้องเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศใหม่ตามราคาซื้อจริง 
           - ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถตู้โดยสารปรับอากาศใหม่ ให้ยึดตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่ คด0409.6/ว.117 ลงวันที่ 29 เมษายน
             2554 เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขการบังคับใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ก๊าซ NGV ร่วมกับระบบเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ สำหรับรถ
             มาตรฐาน 2(จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง 
             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางมีทางเลือกในการจัดหารถได้ตามความ
             เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประกอบกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สถานีบริการก๊าซ NGV ยังมีข้อจำกัดในการให้บริการโดยเฉพาะในบาง
             พื้นที่ยังไม่สามารถขยายการให้บริการอย่างทั่วถึง บางพื้นที่มีแต่ยังไม่เพียงพอ และในปัจจุบันนวัตกรรมด้านยานยนต์มีการพัฒนาอย่าง
             รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางมีทางเลือกในการจัดหารถได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เกิด
             การแข่งขันอย่างเป็นธธรมมากยิ่งขึ้น เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนมีรถโดยสารประจำทางให้บริการอย่างเหมาะ
             สมและเป็นธรรม ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

    1.4 รถโดยสารสองแถว
           - พิจารณาจากอายุรถที่จดทะเบียนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
           - ให้สินเชื่อจัดซื้อรถใหม่ตามราคาซื้อจริง

    1.5 รถโดยสาร 3 ล้อ – 4 ล้อเครื่อง
           - พิจารณาจากอายุรถที่จดทะเบียนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
           - ให้สินเชื่อจัดซื้อรถใหม่ตามราคาซื้อจริง

2. เอกสารประกอบการเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อ

    2.1 เอกสารแสดงความมีตัวตน
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
           - สำเนาทะเบียนบ้าน
 

    2.2 เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
           - สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์รับจ้าง
           - สำเนาทะเบียนรถยนต์/เอกสารการจดทะเบียนรถ (สำเนาทะเบียนรถคันเดิม)ในกรณีที่มีรถเก่าวิ่งในเส้นทางอยู่แล้ว
           - สำเนาหนังสือสิทธิการเดินรถร่วมกับ บขส. หรือหน่วยงานราชการอื่น (กรณีไม่มี ยกเว้น)
 

    2.3 เอกสารแสดงรายได้
           - หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีหมุนเวียนทางการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี) 
           - เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 

   2.4 ใบประเมินค่าซ่อมแซม ของอู่รถที่ธนาคารให้การยอมรับ  (กรณีซ่อมแซม)
   2.5 เอกสารประกอบอื่นๆที่จำเป็น ตามที่ธนาคารกำหนด
   2.6 กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด

3. ผู้เช่าซื้อต้องอนุญาตให้ธนาคารใช้พื้นที่ภายนอกด้านหลังรถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับธนาคารได้
4. เกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าให้เป็นไปตามสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
5. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

   
 ระยะเวลาผ่อนชำระ

1. ระยะเวลาการผ่อนชำระ แบ่งตามประเภทสินเชื่อ ดังนี้
      - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ อายุสัญญาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี
      - สินเชื่อวงเงินเอนกประสงค์ (เพื่อซ่อมแซมรถ) อายุสัญญาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี 
      - สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อายุสัญญาสูงสุดไม่เกิน 4 ปี

2. หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของสินเชื่อแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

(หมายเหตุ : ปัจจุบัน SPRL = 7.75% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 )
 

   
 อัตรากำไรและผลตอบแทน

 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 

จำนวนเงินชำระครั้งแรก (เปอร์เซ็นต์เงินดาวน์)

อัตรากำไรคงที่  Flat Rate (ร้อยละต่อปี)
ระยะเวลา 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
ไม่กำหนด 1.5

 

หมายเหตุ : อัตรากำไรคงที่ (Flat Rate) 1.5% ต่อปี เทียบเท่าอัตรากำไรที่แท้จริง (Effective Rate) 2.87% ต่อปี
 

สินเชื่อวงเงินเอนกประสงค์ (เพื่อซ่อมแซมรถ)

ให้คิดอัตรากำไรแบบคงที่พิเศษ 2.87%ต่อปี

 
ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการชดเชยส่วนต่างอัตรากำไรให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งคิดคำนวณจากอัตรากำไร SPRL เฉลี่ย – 2.87%
(เทียบเท่า Flat Rate 1.5%) – 1.00% (ส่วนต่างที่ธนาคารรับภาระ) คูณกับเงินต้นคงเหลือ เป็นระยะเวลาตามโครงการ 7 ปี
โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชย
ส่วนต่างอัตรากำไรต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บันทึกที่ นร 0506/11241 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2553
เรื่อง โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (หมายเหตุ : ปัจจุบัน SPRL = 7.40%
ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ) นอกจากนี้ รัฐบาลอาจจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมติครม.
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ปีละ 100.00 ล้านบาท (3 ปี) งบประมาณปี 2553-2555

   
ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
- ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

วงเงินเอนกประสงค์
- คิดค่าธรรมเนียมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา 100 บาท /สัญญา
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร