การรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ การรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
   
ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการรับโอนเงินเข้าจากต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ของธนาคาร เพื่อจ่ายให้กับผู้รับเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินทันที โดยที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากกับสาขาต่างๆ ของธนาคาร สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

   
ค่าธรรมเนียม (Standard Pricing) 0.25% ของยอดเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ การรับเงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเข้าบัญชี โดยที่ผู้ส่งเงินในต่างประเทศโอนเงินเข้ามาในประเทศไทย โดยคำสั่งจ่ายระบุ ชื่อผู้รับ, หมายเลขบัญชีและธนาคารผู้รับเงิน รวมทั้ง SWIFT CODE ของธนาคาร (TIBTTHBK)

iTrade Call  Center – FX  02-650-6999 Ext. 3313, 3316, 3322, 3323, 3324