สินเชื่อเพื่อการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการส่งออก
   
ลักษณะการให้บริการ

ธนาคาร มีการจัดตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) โดยจะอนุมัติโดยฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคารเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก โดยกำหนดจำนวนเงินให้สินเชื่อ แยกตามประเภทของ P/C ดังนี้

         ♦ กรณีทำ Packing Credit ตามตั๋วแลกเงิน ให้สินเชื่อในอัตราไม่เกิน 90%
            ของจำนวนเงินตามตั๋วแลกเงิน

         ♦ กรณีทำ Packing Credit ตาม L/C ชนิดเพิกถอนไม่ได้ ให้สินเชื่อในอัตรา
            ไม่เกิน 80 % ของจำนวนเงินตาม L/C

         ♦ กรณีทำ Packing Credit ตามสัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อให้สินเชื่อได้
            ไม่เกิน 70% ของจำนวนเงินตามสัญญาซื้อขายหรือใบสั่งซื้อ โดยผู้ลงนาม
            (หรือผู้ซื้อ)ในสัญญาซื้อขาย หรือในใบสั่งซื้อต้องเป็นคู่ค้าของลูกค้าเท่านั้น

         ♦ กรณีทำ Packing Credit ตามใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้าหรือ
            ใบรับจำนำสินค้า ให้สินเชื่อในอัตราไม่เกิน60%

   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
♦ ไม่มีค่าธรรมเนียม
♦ อัตรากำไรตามที่กำหนด
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. จัดตั้งวงเงิน P/C - ผู้ส่งออกต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร ก่อนเพื่อทำเรื่อง
    ขออนุมัติวงเงิน P/C     
    ก่อนการส่งออก
2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงิน จึงติดต่อขอใช้วงเงิน P/C พร้อมยื่นเอกสารดังนี้ 
          ♦ สัญญาขาย/โอนทรัพย์สิน, สัญญาซื้อ/รับโอนทรัพย์สินกลับคืน
          ♦ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
          ♦ เอกสารแสดงการซื้อขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ เช่น L/C, 
             Sale Contract
    หลังการส่งออก
3. ลูกค้านำเอกสารการส่งออกมาขาย/ขายลดหรือให้ ธนาคาร เรียกเก็บจากผู้ซื้อใน
   ต่างประเทศ
4. ธนาคาร รับซื้อ/ซื้อลดตั๋วดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศได้แล้ว
    จะนำเงินมาตัดหนี้ P/C แล้วนำเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีลูกค้าต่อไป

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312
   
 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Promissory Note (P/N)  

Bill of Exchange (B/E)