สินเชื่อเพื่อรับซื้อตั๋วสินค้าออก

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อรับซื้อตั๋วสินค้าออก
   
ลักษณะการให้บริการ ธนาคาร มีการจัดตั้งวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก (Export Bill Purchased – EBP) โดยจะอนุมัติโดยฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร เพื่อเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ส่งออกที่ต้องการเงินทันทีที่ได้ส่งสินค้าและยื่นเอกสารต่อ ธนาคาร แล้ว โดย ธนาคาร จะรับซื้อตั๋วสินค้าออกดังกล่าว และชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับ ธนาคาร และส่งตั๋วสินค้าออกไปเรียกเก็บเงินจากผู้จ่ายเงินตามตั๋วสินค้าออก โดยให้จ่ายผ่าน ธนาคาร และ ธนาคาร จะนำเงินที่ได้มาหักชำระตั๋วที่ซื้อไว้ ถ้าจำนวนขาดหรือเกินจากจำนวนที่จกลง ธนาคาร จะผ่านบัญชีส่วนต่างกับลูกค้าอีกครั้ง

หมายเหตุ สำหรับตั๋วประเภทจ่ายเมื่อเห็น (SIGHT) ลูกค้าจะได้รับ grace period 7 วัน หากปรากฏว่า ธนาคารในต่างประเทศจ่ายเงินหลังจาก grace period ธนาคาร จะเรียกเก็บค่าชดเชยเพิ่มเติม
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
♦ อัตรากำไรตามที่กำหนด
♦ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก(ภายใต้ L/C 1,000 บาท,แบบไม่มี L/C 800บาท) กรณีมี INVOICE มากกว่า 1 ฉบับ INVOICE ฉบับถัดไป ฉบับละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. จัดตั้งวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออก - ผู้ส่งออกต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร ก่อนเพื่อทำเรื่องขออนุมัติวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออก เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

2. ในการยื่นขายขายลดตั๋วสินค้าออกในแต่ละครั้ง ผู้ส่งออกต้องยื่นเอกสารดังนี้
            ♦ Collection / Instruction for Negotiation / Discount of Export Bill หรือ
            ♦ Request for Negotiation / Discount of Export Bill drawn under L/C 
            ♦ เอกสารการส่งออก เช่น  B/E, Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Insurance Policy, Bill of lading, Airway Bill เป็นต้น

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312
   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ EBP