การเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก

ผลิตภัณฑ์ การเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก
   
ลักษณะการให้บริการ ธนาคาร ให้บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้LC
เป็นบริการที่ ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ส่งออกทำหน้าที่ตรวจสอบตั๋วส่งออกภายใต้LC โดยยึดเงื่อนไขในLC ฉบับนั้นๆ และ UCP  แล้วส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด โดยจะติดตามการชำระเงินนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
2. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกแบบ D/P และ D/A
เป็นบริการที่ ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ส่งออกทำหน้าที่ส่งเอกสาร (ตั๋วสินค้าออก)ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารในต่างประเทศ โดยจะติดตามการชำระเงินนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ลูกค้าส่งเอกสารมาให้ ธนาคาร เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ
2. ธนาคารส่งเอกสารเรียกเก็บไปยังธนาคารในต่างประเทศพร้อมเรียกเก็บค่ธรรมเนียมจากลูกค้า/ผู้ซื้อแล้วแต่กรณี
3. ธนาคารในต่างประเทศติดต่อให้ผู้ซื้อชำระเงินหรือรับรองตั๋ว

ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าให้ธนาคารในต่างประเทศ โดยธนาคารในต่างประเทศจะโอนเงินให้ลูกค้าผ่าน ธนาคาร
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
      ♦ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก(ภายใต้ L/C1,000บาท,แบบไม่มี L/C 800บาท)
          กรณีมี INVOICE มากกว่า 1 ฉบับ INVOICE ฉบับถัดไป ฉบับละ 300 บาท
          และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ ลูกค้าส่งเอกสารมาให้ ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ
      ♦ เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมายื่นต่อธนาคารCollection / Instruction for Negotiation / Discount of Export Bill หรือ 
      ♦ Request for Negotiation / Discount of Export Bill drawn under L/C 
      ♦ เอกสารการส่งออก เช่น  B/E, Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Insurance Policy, Bill of lading, Airway Bill เป็นต้น

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312
   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ OBC