การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

ผลิตภัณฑ์ การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
   
ลักษณะการให้บริการ ธนาคาร จะทำหน้าที่โอน LC ให้แก่ผู้รับประโยชน์อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายก็ได้ ตามคำขอของผู้รับประโยชน์รายแรก การโอนนั้นจะโอนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ หรือจะแบ่งโอนผู้รับประโยชน์หลายรายก็ได้ แต่ผู้รับประโยชน์คนถัดไปจะไปโอนต่ออีกไม่ได้

อนึ่ง ผู้รับประโยชน์คนแรกมีสิทธิเปลี่ยน Invoice และ/หรือ Bill of Exchange ของผู้รับประโยชน์คนที่สองได้เรียกว่าโอนแบบ Sub-invoice ในจำนวนไม่เกินใน LC เดิม และในราคาต่อหน่วย (Unit price) เดิมหรือลดลงของการโอนแบบนี้ก็เพื่อ ผู้รับประโยชน์คนแรกจะได้กำไรจากส่วนต่างในการโอน
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
ค่าธรรมเนียม  ¼% ของจำนวนเงินที่โอน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หลังจากที่ ธนาคาร แจ้งการเปิด L/C จากธนาคารต่างประเทศให้ลูกค้าทราบแล้ว ลูกค้าแจ้ง ธนาคารเพื่อขอโอน L/C ให้ผู้ขายรายอื่น

2. ธนาคาร แจ้งการโอนฯให้ผู้ขายรายที่ลูกค้าต้องการทราบ และเรียกเก็บค่
ธรรมเนียมจากผู้ขอโอนหรือผู้ขอรับโอนตามที่ระบุไว้ในคำขอ

การโอน LC ในแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องยื่นเอกสารดังนี้
     ♦ APPLICATION FOR TRANSFER OF DOCUMENTARY CREDIT
     ♦ ต้นฉบับ L/C และ Amendment (ถ้ามี)

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312

   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์  LCT