การแจ้งเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต

 

ผลิตภัณฑ์ การแจ้งเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
   
ลักษณะการให้บริการ เป็นบริการที่ ธนาคารบริการแก่ผู้ส่งออกในประเทศไทย กล่าวคือเมื่อ ธนาคารได้รับL/C จากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ ธนาคารจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และแท้จริงของ L/C และแจ้งไปยังผู้รับประโยชน์ให้มารับ L/C ฉบับนั้นไปดำเนินการต่อไป
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
มีทั้งกรณีเรียกเก็บจากธนาคารที่เปิด L/C หรือเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามที่ L/C ระบุ
       ♦ ค่าธรรมเนียม800บาท/ฉบับ
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ธนาคารต่างประเทศเปิดหรือแก้ไข L/C ผ่าน ธนาคาร
2. ธนาคารแจ้งการเปิดหรือแก้ไข L/C ให้ลูกค้าทราบ
3. ลูกค้าติดต่อขอรับต้นฉบับ L/C และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312