สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า
   
ลักษณะการให้บริการ

เป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้า โดยที่ ธนาคารจะจ่ายเงินตามตั๋วสินค้าเข้าล่วงหน้าให้แก่ธนาคารในต่างประเทศไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามตั๋วจากลูกค้า(ผู้นำเข้า)ภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้นำเข้าใช้วิธีการชำระเงินเป็นแบบ Open Account ก็สามารถรับบริการสินเชื่อประเภทนี้ได้เช่นกัน โดยที่ธนาคาร จะโอนเงินให้แก่ ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามจากผู้นำเข้าภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกันซึ่งเราเรียก TR ประเภทนี้ว่า TR against open account หรือ MWCF-T/T

ระยะเวลาในการทำ TR
การให้สินเชื่อTRนี้มีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อที่ให้ลูกค้านำสินค้าออกไปขายก่อน แล้วจึงนำเงินมาชำระคืนแก่ธนาคาร ส่วนใหญ่จึงจะต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นใช้ระยะเวลาในการขายเท่าใด เช่น 90,120 หรือ 180 วัน

 
iTrade Call  Center – Import 02-650-6999 Ext. 3320, 3319, 3317

   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
ให้เรียกเก็บกำไร และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีจากลูกค้าในอัตราที่ ธนาคารกำหนด
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. จัดตั้งวงเงิน TR หรือ MWCF - ผู้นำเข้าต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของธนาคารก่อนเพื่อทำเรื่องขออนุมัติวงเงิน เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

2. การทำ TR ในแต่ละครั้ง ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารดังนี้

TR Against ตั๋วสินค้าเข้า (Import Bill under LC/BC)
       ♦ สัญญาทรัสต์รีซีทป์ (Trust Receipt)
TR  Against Open Account หรือ MWCF-T/T
       ♦ สัญญาทรัสต์รีซีทป์ (Trust Receipt)
       ♦ สำเนา Invoice , B/L
       ♦ คำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (APPLICATION FOR FOREIGN
          CURRENCY TRANSACTION)

   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์  T/R Form