ชิปปิ้งการันตีหรือใบสั่งปล่อยสินค้า เป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการเปิด L/C หรือ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill for Collection)

ผลิตภัณฑ์ ชิปปิ้งการันตีหรือใบสั่งปล่อยสินค้า
   
ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการเปิด L/C หรือ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill for Collection) โดย ธนาคารจะออกหนังสือค้ำประกันประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Shipping Guarantee ค้ำประกันผู้นำเข้าต่อบริษัทเรือ  เพื่อขอออกสินค้าก่อนแทน Bill of Lading ที่ยังมาไม่ถึง

นอกจากนี้ในการขนส่งทางอากาศ ธนาคารยังให้บริการสลักหลัง D/O(Delivery Order) หรือ Bill of Lading แก่ลูกค้า ไปออกของก่อนได้รับ ชุดเต็มของเอกสารที่ส่งมาเรียกเก็บทั้ง Under L/C หรือ Bill for Collection

   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
  • ค่าธรรมเนียม ในการ ทำ ชิปปิ้งการันตี ฉบับละ 500.00บาท (กรณีที่ลูกค้าไม่นำชิปปิ้งการันตีมาคืนภายใน 1 เดือนให้คิดค่าธรรมเนียมด้วย)
  • ค่าธรรมเนียม ในการออกจดหมายรับ delivery order ฉบับละ 200.00 บาท
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C และ T/R ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารหรือชำระค่าสินค้าทันทีในวันที่ทำ S/G หรือ D/O

2. การทำ S/G หรือ D/O ในแต่ละครั้ง ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารดังนี้
     ♦ สัญญาทรัสต์รีซีท (กรณีลูกค้าชำระเงินในวันที่ทำชิปปิ้งการันตีหรือใบ
        สั่งปล่อยสินค้าไม่ต้องยื่นสัญญาทรัสต์รีซีท)
     ♦ Application for Shipping Guarantee 
     ♦ สำเนา Invoice , B/L / AWB

iTrade Call  Center – Import 02-650-6999 Ext. 3320, 3319, 3317

   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์   S/G & D/O Form