ตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าเข้า

ผลิตภัณฑ์ ตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าเข้า
   
ลักษณะการให้บริการ

เมื่อ ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของลูกค้า(ผู้นำเข้า) ได้รับตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection)  จากธนาคารในต่างประเทศแล้ว     ธนาคารจะแจ้งต่อลูกค้าให้มาชำระเงินค่าสินค้าหรือรับรองการชำระเงินเพื่อรับตั๋วนั้นไปดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าต่อไป

NOTE: ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้าเป็นวิธีการที่ผู้ส่งออกในต่างประเทศส่งเอกสารการค้า(Shipping/Commercial document)และเอกสารการเงิน (Bill of Exchange) ที่เกิดจากการค้านั้นๆ มาเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้า โดยส่งผ่านธนาคารให้เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าอีกต่อหนึ่ง โดย มี 2 ประเภทคือ

  • Documents against Payment (DP) -  ผู้นำเข้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าต่อธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collecting Bank) ก่อนจึงจะมีสิทธิขอรับเอกสาร(Shipping/Commercial document)ไปรับสินค้าจากท่าเรือหรือคลังสินค้าได้
  • Documents against Acceptance (DA) -  ผู้นำเข้าจะต้องลงนามรับรองการจ่ายเงินเมื่อครบวันกำหนดจ่ายตามที่ระบุใน Bill of exchange ก่อนจึงจะมีสิทธิขอรับเอกสาร(Shipping/Commercial document)จากธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collecting Bank) ไปรับสินค้าจากท่าเรือหรือคลังสินค้าได้ เมื่อครบกำหนดจ่าย(Maturity Date)แล้วก็ค่อยนำเงินมาชำระต่อธนาคาร  Payment Termแบบนี้ มีความเสี่ยงอยู่ว่าธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collecting Bank)ไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้นำเข้าปฏิเสธการจ่ายเงินนั้น ผู้ส่งออกจะต้องไปฟ้องร้องเอาเอง
iTrade Call  Center – Import 02-650-6999 Ext. 3320, 3319, 3317
   
ค่าธรรมเนียม
  • 1/8% ของยอดเรียกเก็บ  ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ ลูกค้าผู้นำเข้าต้องติดต่อ คู่ค้าในต่างประเทศให้ส่งเอกสารมาเรียกเก็บผ่าน ธนาคารก่อน หลังจากนั้น เมื่อได้รับตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า จากธนาคารในต่างประเทศแล้ว ธนาคารจะแจ้งต่อลูกค้าในลำดับต่อไป