เลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า และการแก้ไข/ ยกเลิกแอลซี เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ เลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า และการแก้ไข/ ยกเลิกแอลซี
   
ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้นำเข้าได้ออกL/C ตามคำสั่งของผู้นำเข้า ไปให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศเพื่อรับรองว่า ธนาคารจะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายแทนผู้นำเข้า หากผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขใน L/C

หลังจากเปิด L/C ไปแล้ว เมื่อธนาคารได้รับเอกสารเรียกเก็บเงินตามL/Cจากธนาคารในต่างประเทศแล้ว  ธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสาร หากปรากฏว่าเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขใน L/C ธนาคารจะชำระเงินค่าสินค้าทันที หรือรับรองตั๋วและจ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลาให้ธนาคารในต่างประเทศนั้น พร้อมกับแจ้งต่อลูกค้าให้มาชำระเงิน

   
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม ในการเปิด LC  ¼% ต่อ 1 ไตรมาส (3 เดือน) อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท 
 • ค่ำธรรมเนียมแก้ไข L/C เพิ่มยอดเงิน หรือ ขยายระยะเวลา เกิน 90วัน เหมือนกับ เปิด L/C ขั้นต่ำ 500.00 บาท 
 • ค่ารับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเงินที่มีระยะเวลา 2.5% ต่อปี อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. จัดตั้งวงเงิน Letter of Credit - ผู้นำเข้าต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคารก่อนเพื่อทำเรื่องขออนุมัติวงเงิน Letter of Credit เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้
2. การขอเปิดหรือแก้ไข L/Cในแต่ละครั้ง ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารดังนี้

 •  เปิด LC
           ♦ Applcation for opening of L/C 
           ♦ สำเนาสัญญาซื้อขาย เช่น Pro Forma Invoice, Sale Contract 
 • แก้ไข LC
           ♦ Application for amendment of L/C 
           ♦ สำเ นาหลักฐานการติดต่อของผู้ซื้อและผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)

iTrade Call  Center – Import 02-650-6999 Ext. 3320, 3319, 3317

   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ 
 • L/C Application   
 • Application for Amendment/ Cancellation of Documentary Credit