สินเชื่อเพื่อการค้ำการประกันในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการค้ำการประกันในต่างประเทศ
   
ลักษณะการให้บริการ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันในต่างประเทศ กับผู้ต้องการขยายการลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศจากการขยายตัวทางธุรกิจการค้าและการลงทุนโลก โดยเฉพาะการค้าการลงทุนในต่างประเทศ ตลาดเกิดใหม่ ที่ต้องการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาคู่สัญญาที่ได้รับสัญญา การก่อสร้างการลงทุนพัฒนาในประเทศต่างๆเหล่านี้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ Bank Guarantee หรือ Standby LC เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคู่สัญญาในต่างประเทศ ว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ โดยมี ธนาคาร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้ำประกัน หากไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขแห่งสัญญาได้ ธนาคาร ก็จะเป็นผู้ชำระเงินแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือค้ำประกัน
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
ค่าธรรมเนียม  2.5% ต่อปี เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. จัดตั้งวงเงิน IBG/SBLC – ลูกค้าต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร ก่อนเพื่อทำ
     เรื่องขออนุมัติวงเงิน เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

2. การขอออกหนังสือค้ำประกัน หรือ SBLC ในแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือผู้ขอต้องยื่น
     เอกสารดังนี้
           ♦ คำขอให้ธนาคารออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกัน   (หรือ)
           ♦ คำขอให้ธนาคารออก/ต่ออายุ STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC)

iTrade Call  Center – Export 02-650-6999 Ext. 3321, 3325, 3312
   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ IBG   

SBLC