เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

ผลิตภัณฑ์ เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
   
ลักษณะการให้บริการ เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า โดย ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของผู้ซื้อได้ออก (รวมถึงการแก้ไข)DLC ตามคำสั่งของผู้ซื้อ ให้แก่ผู้ขายเพื่อรับรองว่า ธนาคารจะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายแทนผู้ซื้อ หากผู้ขายปฏิบัติถูกต้องตาม DLC

หลังจากเปิด DLC ไปแล้ว เมื่อธนาคาร ได้รับเอกสารสินค้าเข้าภายใต้ DLC จากธนาคารของผู้ขายแล้ว  ธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสาร และชำระเงินค่าสินค้าทันที หรือรับรองตั๋วและจ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลาให้ธนาคารนั้น พร้อมกับแจ้งต่อลูกค้าให้มาชำระเงิน
   
อัตรากำไร และค่าธรรมเนียม
(Standard Pricing)
      ♦ ค่าธรรมเนียม ในการเปิด DLC    2.5% ต่อปี เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
      ♦ ค่ำธรรมเนียมแก้ไข DLC  เพิ่มยอดเงิน หรือ ขยายระยะเวลา เหมือนกับ เปิด DLC ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
      ♦ ค่ารับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเงินที่มีระยะเวลา   2.5% ต่อปี อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
         และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
   
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. จัดตั้งวงเงิน DLC ลูกค้าต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคารก่อนเพื่อทำเรื่องขอ
     อนุมัติวงเงิน DLC เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

2. การขอเปิด DLCในแต่ละครั้ง ผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารดังนี้
          เปิด LC
               ♦ Application for opening of DLC
               ♦ สำเนาสัญญาซื้อขาย เช่น Pro forma Invoice, Sale Contract 
          แก้ไข LC
               ♦ Application for amendment of L/C
               ♦ สำเนาหลักฐานการติดต่อของผู้ซื้อและผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)

iTrade Call  Center – Import 02-650-6999 Ext. 3320, 3319, 3317
   
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ DLC Application