บริการโอนเงินรายย่อย ไอแบก์ ให้บริการลูกค้าที่ต้องการโอนเงินรายย่อยของธนาคารผ่าน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด (NITMX) ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภทการโอนเงิน แบ่งเป็น

 

 

1. Debit Fund Transfer เป็นบริการที่ลูกค้าทำข้อตกลงล่วงหน้า ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของตน
เพื่อชำระเงินให้แก่ลูกค้าธนาคารหรือของธนาคารสมาชิกอื่นเป็นประจำตามงวดเวลาที่ถูกเรียกเก็บ
เช่น การจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ การผ่อนชำระเงินค่างวด ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

2. Credit Fund Transfer บริการโอนเงินจากลูกค้ารายหนึ่งไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกรายหนึ่งของธนาคาร
และของธนาคารสมาชิกอื่น เช่น การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีของพนักงาน การโอนเงินปันผล การจ่ายคืนภาษีกรมสรรพากร เป็นต้น

ข้อตกลงการใช้บริการ                           
  • กรณีเป็นนิติบุคคลเมื่อลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการโอนเงินรายย่อย ลูกค้าจะต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อขอใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีลูกค้าไม่ได้ทำข้อตกลงจะขอโอนเงินจากลูกค้ารายหนึ่งไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกรายหนึ่งของธนาคาร  หรือของธนาคารสมาชิกให้ใช้แบบคำขอใช้บริการโอนเงินที่ธนาคารกำหนด
   
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม          ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อย BPC (Bulk Payment Client) ตามที่ธนาคารประกาศ