บริการหักบัญชีชำระสินค้าและบริการ การหักบัญชีชำระค่าสินค้า/บริการ
1. บริการหักบัญชี(Direct Debit) เพื่อชำระค่าสินค้าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน(True,TOT,) เงินสมทบตะกาฟุล(บมจ.ไทยประกันชีวิต,บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต,บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรอกเอกสารในใบคำขอใช้บริการหักค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคผ่านธนาคาร(Direct Debit) พร้อมแนบใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จ และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อลูกค้าประกอบการ ทำรายการหักบัญชี
  • สำเนาบัตรประชาชน

2. บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเคาเตอร์ธนาคาร(Bill payment)
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ผู้ชำระนำใบแจ้งการชำระเงินมาชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร โดยในใบแจ้งรายละเอียด อาทิ ชื่อผู้ชำระเงิน รหัสผู้ชำระเงิน(Customer No.) เลขที่อ้างอิง และสัญญาเลขที่(Ref No.1,2) จำนวนเงินอื่นๆ โดยหน่วยงานสามารถทราบผลการชำระเงินและรายละเอียดของการชำระได้จากรายงานจากธนาคารที่จัดส่งให้ในวันทำการถัดไป