บริการหักบัญชีชำระสินค้าและบริการ การหักบัญชีชำระค่าสินค้า/บริการ

 

บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้า บริการ ค่าไฟฟ้า   ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ( True  , TOT , TT&T ) 
   
เงื่อนไขการใช้บริการ                      
  • กรอกเอกสารในใบคำขอใช้บริการหักค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคผ่านธนาคาร (Direct Debit) พร้อมแนบไปแจ้งหนี้ หรือสำเนาใบเสร็จ และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อลูกค้าประกอบการ ทำรายการหักบัญชี
  • สำเนาบัตรประชาชน