บัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold)สิทธิประโยชน์บัตร ATM Chip Card Gold


1.  ปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีระดับสูงแบบชิปการ์ด (Chip Card) ที่ได้มาตรฐานสากล ที่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบัตร ATM
Chip Card ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรหัสเอทีเอ็ม (PIN number) 6 หลัก ที่ทำให้บัตร ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยากต่อการปลอมแปลง
2.  ใช้บริการเบิก/ ถอนเงินสด หรือสอบถามยอดเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ได้ตลอด
 24 ชั่วโมง
3.  ใช้ถอนเงินและถามยอดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และถอนได้ไม่เกิน 300,000 บาท/ วัน ในเครือข่ายทุกธนาคารทั่วประเทศ
4.  ใช้โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือทุกธนาคารที่เปิดให้บริการโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ ครั้ง
 และโอนได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน 300,000 บาท
5.  ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน หรือโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
6.  ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท โดยผู้ถือบัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 75 ปี ระยะเวลาเอา
 ประกัน 1 ปี และต่ออายุคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกกรมธรรม์  การคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่ง
 เกิดจากปัจจัยภายนอกของผู้เอาประกันโดยอุบัติเหตุ

ประเภทบัญชี
ลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตร ต้องมีบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บัญชีใดบัญชีหนึ่งจาก 2 บัญชีต่อไปนี้
1.  บัญชีออมทรัพย์
2.  บัญชีกระแสรายวัน
บัตร ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถมีบัญชีได้สูงสุด 2 บัญชี โดยมีบัญชีออมทรัพย์ 1 บัญชี และบัญชีกระแสรายวัน 1 บัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม
1.  ค่าธรรมเนียมทำบัตร 150 บาท
2.  ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท
3.  ค่าธรรมเนียมทดแทน กรณีบัตรชำรุด สูญหาย 150 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.  ibank Call Center 1302