บริการจัดการซะกาตจากบัญชีซะกาต

 

ความเป็นมา    

ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545กำหนดให้มีบัญชีซะกาตซึ่งหมายถึง บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและรับดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนา  อิสลาม

หลักการและเหตุผล 

ซะกาตเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ 1 ปี  ตามจันทรคติ ต้องจ่ายส่วนหนึ่งของทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามที่ศาสนาได้กำหนดไว้ธนาคารดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าผู้ฝากเงิน และลูกค้าผู้ได้รับการสนับสนุน สินเชื่อจากธนาคาร  ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ส่วนหนึ่งเมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายส่วนหนึ่งจากเงินหรือรายได้ที่มีอยู่เป็นซะกาตและประสงค์ที่จะมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการจัดการซะกาตแทน ธนาคารในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินกับลูกค้าจึงรับที่จะดำเนินการจัดการซะกาตแทนลูกค้าดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ

เพื่อให้บริการจัดการซะกาตและเงินบริจาคแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาต หรือเงินบริจาค โดยได้มอบหมายให้ธนาคารช่วยดำเนินการจัดการซะกาตแทน

วิธีการดำเนินการ 

1. ธนาคารจัดตั้งบัญชีซะกาตเพื่อรับเงินซะกาต โดยเปิดบัญชีซะกาตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินซะกาต คณะอนุกรรมการซะกาตจะพิจารณาดังนี้
       2.1 เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินซะกาตตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
              2.1.1 คนยากจน (ฟะกีร)
              2.1.2 ผู้ขัดสน (มิสกีน)
              2.1.3 ผู้ที่มีใจโน้มมาสู่ศาสนาอิสลาม
              2.1.4 ผู้ที่มีหนี้สินตามศาสบัญญัติ
              2.1.5 ผู้เดินทางที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและขาดแคลนทุนทรัพย์
              2.1.6 จ่ายในหนทางของศาสนาอิสลาม เช่น การกุศลทั่วไป การสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาล การขุดบ่อน้ำ
        2.2  ในเบื้องต้นจะจัดสรรเงินซะกาตให้กับผู้รับซะกาตโดยตรง ไม่จัดสรรผ่านองค์กรหรือ มูลนิธิ ตามมติที่ประชุม ครั้ง ที่ 1/2550 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550เพื่อให้การบริการจัดการซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  ข้อมูลของผู้ที่เสนอขอรับเงินซะกาต จะต้องได้  รับการตรวจสอบ และยืนยันจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเลขานุการคณะอนุกรรมการซะกาตของธนาคารก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการซะกาตพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการซะกาตมีมติอนุมัติและดำเนินการจ่ายซะกาตตามมติที่ประชุมแล้ว จะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้จ่ายซะกาตที่มอบหมายให้ธนาคารจัดการซะกาตแทน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกิดการบริจาคอย่างต่อเนื่องจากผู้จ่ายซะกาตรายเดิมหรือผู้บริจาครายใหม่ 

                                                                             ผลการดำเนินการด้านบัญชีชะกาตแยกตามรายการ

                                                     

 

 ผลการดำเนินงานามวัตถุประสงค์  
บัญชี 1 สาขาคลองตัน

ปี ทุนการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือผู้ยากจน ช่วยเหลือภัยพิบัติ บรรเทาภาระหนี้สิน ค่ารักษาพยาบาล รวม
2549       300,000.00  -              44,000.00         278,000.00  -   -         622,000.00
2550       348,000.00  -              10,000.00           92,000.00  -   -         450,000.00
2551       477,000.00      306,500.00             44,000.00         124,000.00  -   -         951,500.00
2552       461,500.00        85,000.00           100,000.00           92,500.00  -   -         739,000.00
2553       128,000.00        30,000.00             20,000.00         400,500.00  -   -         578,500.00
2554       656,200.00        43,000.00           217,000.00         143,000.00  -   -      1,059,200.00
2555       167,625.00        63,000.00             87,000.00  -   -   -         317,625.00
2556       231,025.00      650,000.00           157,000.00  -             45,000.00  -      1,083,025.00
2557       749,000.00      360,000.00             12,000.00  -   -           61,000.00     1,182,000.00
2558       342,000.00        48,500.00             50,000.00  -             40,211.34          40,000.00        520,711.34
2559       390,000.00      190,000.00             57,000.00           26,000.00  -           21,000.00        684,000.00
รวม    4,250,350.00    1,776,000.00           798,000.00       1,156,000.00            85,211.34        122,000.00     8,187,561.34
ร้อยละ 51.91 21.69 9.75 14.12 1.04 1.49 100