บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   
หลักการ วะดีอะฮ์
   
ประเภทเงินรับฝาก
  • เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์
   
คุณสมบัติผู้ฝาก      
  • บุคคลธรรมดา
  • เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีเอกสารการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดง
   
เงื่อนไขการฝากเงิน
  • ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นยอด 0 บาท ได้
  • ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝากเงิน
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่ต้องดำรงเงินฝากขั้นต่ำ
  • ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ
   
การขอมีบัตรเอทีเอ็ม
  • ฟรีค่าขอทำบัตรเอทีเอ็ม
  • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะในปีแรกเข้า)