บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์และสั่งจ่ายเช็คที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก บัตร ATM และเช็ค ขึ้นอยู่กับบัญชีแต่ละประเภท

 

หลักการ อัล วะดีอะฮ์ ยัด ดามานะฮ์
   
เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
   
ค่ารักษาบัญชี           ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท เฉพาะบัญชีที่มียอดเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท
   
อัตราผลตอบแทน รายละเอียดคลิกที่นี่