บัญชีเงินฝาก อัล – ฮัจญ์ บัญชีเงินฝาก อัล – ฮัจญ์
วัตถุประสงค์
เพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยบัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจญ์ เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ระยะเวลา 60 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,500 บาท พร้อมรับผลตอบแทนทุกๆสิ้นเดือน
   
หลักการ มุฎอเราะบะฮ์
   
ประเภทเงินรับฝาก
  • เป็นเงินรับฝากตามหลักมุดอรอบะฮ์ ประเภทออมทรัพย์มุฎอเราะบะฮ์
  • ระยะเวลาการฝาก 60 เดือน
  • จ่ายผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน
   
หลักเกณฑ์การฝาก-ถอน            
  • กำหนดวงเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากบางส่วนได้เมื่อผู้ฝากได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กับกรมการศาสนาเท่านั้น
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยการปิดบัญชีเมื่อผู้ฝากไม่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือเมื่อครบกำหนดการฝาก
   
ผลตอบแทนเงินรับฝาก
  • ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนเงินรับฝากตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน ระหว่างลูกค้ากับธนาคารที่สัดส่วนเท่ากับ 20 : 80 โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝากเงินทุกวันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนที่ได้เข้าบัญชีเงินรับฝาก อัล-ฮัจญ์
  • กรณีผู้ฝากเงินถอนปิดบัญชีก่อน 3 เดือน ธนาคารจะหักเงินผลตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ในส่วนที่จ่ายไปแล้วคืนจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินรับฝากของผู้ฝาก และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในส่วนดังกล่าว