บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับการระดมเงินทุน เพื่อที่ธนาคารจะนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ โดยธนาคารจะแบ่งปันรายได้ที่เกิดจากการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

 
หลักการ                       มุดอรอบะฮ์
   
ระยะเวลาการฝาก                   6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน
จำนวนเงินฝากของแต่ละรายการ  เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 

 

 
   
เงื่อนไขการฝาก                                                                  
  • ฝากครั้งแรกและฝากครั้งต่อไป ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายต่อบัญชี

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

เงื่อนไขการถอน

  •  กำหนดจ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามอัตราที่ธนาคารประกาศ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  • ไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนได้
  • กรณีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
  • กรณีระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน ธนาคารจะหักผลตอบแทนคืน ในอัตราร้อยละ 70 ของผลตอบแทน ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารได้จ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้ว

 

อัตราผลตอบแทน รายละเอียดคลิกที่นี่
หมายเหตุ  บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน  หยุดเปิดบัญชีและรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป