บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาการฝากที่แน่นอน คือ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เป็นต้น

 

 

หลักการ                       มุฎอเราะบะฮ์
   
เงินนำฝากแรกเข้าขั้นต่ำ                    1,000 บาท/รายการ
   
ผลตอบแทนเงินรับฝาก รายละเอียดคลิกที่นี่
   
เงื่อนไขการนำฝาก
  • ผู้ฝากได้รับสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากเงิน (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทนตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
  • รับฝากทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถฝากได้ทั้งบัญชีร่วมและบัญชีของผู้เยาว์
  • รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละบัญชี แต่จำนวนเงินในแต่ละครั้งที่รับฝากต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและกรณีลูกค้าไม่ติดต่อหรือไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากระบบจะทำการฝากต่อในเงื่อนไขการรับฝากเดิมให้โดยอัตโนมัติ
  • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนของการรับฝากแต่ละรายการได้
  • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทน