บัญชีเงินฝากมุุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปลอดภาษีที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน เมื่อฝากครบกำหนดระยะเวลาจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก 15%

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะออมทรัพย์ระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีผลตอบแทน โดยนำเงินฝาก
ธนาคารจำนวนเท่ากันทุกเดือนตลอดระยะเวลา 24 เดือน ด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท
 
หลักการ                       มุฎอเราะบะฮ์
   
ระยะเวลาการฝาก                   24 เดือน
   
เงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท
   
ผลตอบแทนเงินรับฝาก รายละเอียดคลิกที่นี่
   
เงื่อนไขการนำฝาก
 • ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆ กัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆ เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา24 เดือน
 • การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
 • ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15.0 %)และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์         วะดีอะฮ์
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) เพื่อโอนผลตอบแทนเมื่อครบระยะเวลาการฝาก และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุฎอเราะบะฮ์) ทุกเดือน
 • ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
 • ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน  600,000  บาท
 • ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ถอนเงินก่อนครบกำหนด (24 เดือน) ธนาคารอาจจะจ่ายผลตอบแทนอัตราเท่ากับบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ตามประกาศธนาคาร และหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ในกรณีที่บัญชีของผู้ฝากอยู่ครบตามกำหนดระยะเวลาการฝาก     (24 เดือน) เท่านั้น  ทั้งนี้ บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) ไม่มีสัญญาในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก แต่ในกรณีที่ธนาคาร ได้รับกำไรจากการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุน ธนาคารอาจจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม ของทุกปี หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์) 
 • กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากเฉพาะ
 • บัญชีร่วมมารดา/ผู้เยาว์ มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรผู้เดียวให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของมารดา
 • บัญชีร่วมของสามี/ภรรยา สามีได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี
 • บัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้เยาว์ได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
 • บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
 • บัญชีร่วมบิดา/ผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
 • มารดาปกครองบุตรร่วมกับบิดา บิดาเป็นผู้มีสิทธิให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
 • กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
 • ผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุฎอเราะบะฮ์) กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่
 • กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไขการนำฝาก หรือผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
 • กรณีผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีด้วยตนเอง ระบบงานจะออกรายงานว่าบัญชีนี้มีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)