บัญชีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท)

ประเภทบัญชี  

 ชื่อบัญชี                

ออมทรัพย์ตามหลักวะดีอะฮ์

"คปช.60 บ้าน.......หมู่ที่.......ตำบล...........อำเภอ..........จังหวัด.........."

การเปิดบัญชี การเปิดบัญชีสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) สามารถเปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารการเปิดบัญชี

แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (คปช.06)

เงื่อนไขการสั่งจ่าย    

คณะกรรมการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีของหมู่บ้าน จำนวน 3 คน พร้อม แบบเบิกเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) (คปช.07)

ค่าธรรมเนียมการโอนและการรักษาบัญชี      

ยกเว้นค่ารรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้านทุกรณี และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี สำหรับบัญชีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม IBank Call Center 1302