บัญชีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประเภทบัญชี                     ออมทรัพย์ตามหลักวะดีอะฮ์
การเปิดบัญชี การเปิดบัญชีสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สามารถเปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารการเปิดบัญชี

แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (คปช.06)

เงื่อนไขการสั่งจ่าย    

คณะกรรมการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีของหมู่บ้าน จำนวน 3 คน พร้อม แบบเบิกเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คปช.07)

ค่าธรรมเนียมการโอนและการรักษาบัญชี      

ยกเว้นค่ารรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้านทุกรณี และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี สำหรับบัญชีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม IBank Call Center 1302