บัญชีประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ตามหลักการวะดีอะฮ์

 

 การเปิดบัญชี                                  

 

การเปิดบัญชีสำหรับกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนเพื่อรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สามารถเปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้)

 

ระยะเวลา                  

 

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เอกสารการเปิดบัญชี

 

- รายงานประชุม

- สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย (อำนาจเบิกถอน)

- แบบขอเปิดบัญชีประชารัฐ (อคป.12)

 

เงื่อนไขการสั่งจ่าย

 

ระบุเงื่อนไขของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายต้องลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 ใน 3 คน

 

ค่าธรรมเนียมการโอนและการรักษาบัญชี

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและการรักษาบัญชี สำหรับบัญชีประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 

 เป็นไปตามประกาศคู่มือการขายผลิตภัณฑ์บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม IBank Call Center 1302