บัญชีเงินรับฝากอัล ฮัจย์ V.2 เงินรับฝากอัล ฮัจย์ V.2 เปิดบัญชีเริ่มต้นเพียง 500 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยบัญชีเงินฝาก อัล ฮัจย์ เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์มุฎอเราะบะฮ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี)
   
หลักการ มุฎอเราะบะฮ์
   
ประเภทเงินรับฝาก
  • เป็นเงินรับฝากตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ประเภทออมทรัพย์มุฎอเราะบะฮ์
  • จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี) 
   
หลักเกณฑ์การฝาก-ถอน            
  • กำหนดวงเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
  • ผู้ฝากจะได้รับสุมดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝาก
  • สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทน โดยใช้ "ชื่อผู้ปกครอง" เพื่อ "ชื่อผู้เยาว์"
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด
  • คงดำรงเงินเหลือขั้นต่ำในบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท กรณีดำรงเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำบัตร ATM
   
ผลตอบแทนเงินรับฝาก
  • ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนเงินรับฝากตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน ระหว่างลูกค้ากับธนาคารที่สัดส่วนเท่ากับ 25 : 75 โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และ สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด