บัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน

 

 

 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการออม
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียน
   
หลักการ มุฎอเราะบะฮ์
   
ประเภทเงินรับฝาก
 • เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ จ่ายผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน
   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก            
 • กำหนดวงเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝาก 
   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถอน         
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ตลอดเวลา โดยสามารถถอนที่เคาน์เตอร์ของสาขาที่เปิดบัญชี หรือสาขาที่เปิดให้บริการทุกสาขา
 • ธนาคารจะอนุญาตให้ผู้ฝากบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสามารถทำบัตรเอทีเอ็ม และถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็มได้ เมื่อผู้ฝากมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปเท่านั้น  ทั้งนี้ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเอทีเอ็มในปีแรกสำหรับบัตรเอทีเอ็มเงิน
   
ผลตอบแทนเงินรับฝาก
 • ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนเงินรับฝากตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันระหว่างลูกค้ากับธนาคารตามสัดส่วนที่ธนาคารประกาศกำหนด โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝากทุกวันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนที่ได้รับเข้าบัญชีเงินรับฝากอุ่นใจวัยเรียน
 • กรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15% แต่หากกรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีเกิน 20,000 บาท ผู้ฝากจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15%
 คุณสมบัติของผู้ฝาก
 •  เป็นบุคคลธรรมดา
 • กรณีผู้ฝากอายุยังไม่ถึง 7 ปี ให้ใช้ชื่อผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
 • กรณีผู้ฝากอายุตั้งแต่ 7 ปี คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบ ขึ้นไป (มุมัยยิซ) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ให้ใช้ชื่อของเด็กในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้กับธนาคาร
 • ผู้ฝากที่จะเปิดบัญชีใหม่อายุของผู้ฝากจะต้องไม่เกิน 20 ปี
 • ผู้ฝากที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (มีบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นหนังสือยินยอม  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ
 • บัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนจะไม่มีกำหนดระยะเวลาในการดำรงบัญชี ในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวรายการบัญชีติดต่อกัน (Dormant) แต่ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติ หากบัญชีดังกล่าวไม่มีเงินในบัญชีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี       
 
 เอกสารประกอบการเปิดบัญชึ
 • สูติบัตรของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก และ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ปกครอง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ปกครอง หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ปกครอง หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐของผู้ปกครองต้องเป็นบัตรชนิดที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • ชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (Passport) ใบอนุญาตทำงานของผู้ปกครอง (Work permit) หรือ Visa ของผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
 • นักเรียนต่างชาติต้องมีเอกสารแสดงตน และใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
 • กรณีสามเณรใช้สูติบัตรของสามเณร สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของสามเณร
กรณีเด็กนักเรียนอายุ 7 ปี ขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร หรือ บัตรประชาชนกรณี อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป