สินเชื่อ SMEs Flexi & Sure ไอแบงก์...พร้อมต่อยอดธุรกิจของคุณ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องและขยายกิจการ

   
ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อระยะยาว 
 • วงเงินหมุนเวียน
 • สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันในประเทศ
   
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • วงเงินสินเชื่อระยะยาว สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 • สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา สำหรับประเภทธุรกิจพึงระมัดระวัง 4 ประเภท สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 • วงเงินหมุนเวียน / สินเชื่อเพื่อการค้ำประกัน ระยะเวลา 1 ปี
   
ค่าธรรมเนียม
 • Front end Fee ร้อยละ 1 ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน ตามประกาศธนาคาร 
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร
   
อัตรากำไร
 • สำหรับธุรกิจทั่วไป
 • ทางเลือกที่ 1 (Flexi) อัตรากำไร SPRR + 1%
 • ทางเลือกที่ 2 (Sure) อัตรากำไร 10.50%
 • สำหรับประเภทธุรกิจพึงระมัดระวัง
 • ทางเลือกที่ 1 (Flexi) อัตรากำไร SPRR + 5.50%
 • ทางเลือกที่ 2 (Sure) อัตรากำไร 15%
   
หลักประกัน
 • ต้องมีหลักประกันตามระเบียบของธนาคาร
 • ให้บรรษัทประกันสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันส่วนต่างของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหลังหักส่วนลด