สินเชื่อจุลภาค ไอแบงก์ อำนวยแหล่งทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หรือขยายกิจการขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง

   
   
หลักการ

 บัย อัลอีนะฮ์

   
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ        
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพสุจริตที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์
 • โดยมีผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายเป็นสมาชิกของกลุ่ม และให้พิจารณาเป็นการขอสินเชื่อร่วม
 • รายได้ของกลุ่มหรือรายได้ของกลุ่มผู้ขอสินเชื่อทุกรายรวมกันมีเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับธนาคารได้
 • อายุของผู้ขอสินเชื่อที่มีอายุน้อยที่สุดภายในกลุ่ม เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 60 ปี 
 • เป็นกลุ่มผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด 
 • เป็นกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่และสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการที่มีหลักแหล่งแน่นอน สามารถติดต่อได้ และต้องเป็นกลุ่มผู้มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • กรณีกลุ่มผู้ขอสินเชื่อเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาล ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่าเงินทุนที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ จึงจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้
   
วงเงินสินเชื่อ
ให้วงเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อกลุ่ม
   
ค่าธรรมเนียม
 • ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ
 • ให้คิดค่าธรรมเนียมในการจัดทำนิติกรรมสัญญาในอัตรา 100 บาท/สัญญา
 • ให้คิดค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศของธนาคาร
   
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ                
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอสินเชื่อทุกราย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อทุกราย
 • สำเนาทะเบียนสมรถ/ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน   และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส) ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • รูปถ่ายของผู้ขอสินเชื่อรายละ 1 รูป
 • รูปถ่ายกิจการของกลุ่มผู้ขอสินเชื่อ อย่างน้อย 1 รูป
 • แผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป (ถ้ามี) 
 • หากสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่เช่ากันเอกชนหรือหน่วยงานใด ให้แนบสำเนาสัญญาเช่าประกอบการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วะดีอะฮ์ (ต้องมีบัญชีเงินฝากพร้อมทำบัตร ATM กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
 • เอกสารหรือหลักฐานในการกู้ยืมเงินนอกระบบ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

 หมายเหตุ กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หรือกลุ่มอาชีพ หมายถึง การเข้าร่วมของคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อดำเนินงาน ทำกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการต่างๆ ภายในกลุ่ม โดยเป็นกิจการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายของการเป็นธุรกิจ SMEs