สินเชื่ออเนกประสงค์ไม่มีหลักประกัน อิสระในการใช้จ่าย...ตามใจคุณ
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ
 • 5 เท่าของรายได้ ขั้นต่ำ  50,000บาท  สูงสุด ไม่เกิน 1,500,000 บาท
หลักประกัน
 1. กรณีพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ(Employee) คิดอัตรากำไร SPRR+9.50% คิดเป็น =18% ต่อปี
 2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว (Self Employ)และนิติบุคคล (Business Owner)
 
วงเงินสินเชื่อ (บาท)
อัตรากำไร (ต่อปี)
50,001-200,000
SPRR+13.50%
200,001-500,000
SPRR+12.50%
From 500,001 ขึ้นไป
SPRR+11.50%
หมายเหตุ:SPRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ปัจจุบัน =8.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ500บาท สูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร
 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ กรณีผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี /ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี /ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี รายได้ กรณีทำงานประจำรายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน อายุ กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ขั้นต่ำ 2 ปี กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติทางการเงินที่ดี
 บุคคลอ้างอิง
 • มีชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลเพื่อการทวงถามหนี้อย่างน้อย 2 คน
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร