สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ. ไอแบงก์ร่วมสานฝันทางการศึกษาและส่งเสริมทุนทางปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยสินเชื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


 

 ประกาศ กยศ ร่วมมือไปรษณีย์ไทยเปิดช่องทางชำระหนี้เริ่ม 16 มิ.ย. 57

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับผู้กู้ยืม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการช่องทางใหม่  สำหรับผู้ที่ครบกำหนดชำระ 5 กรกฎาคม 2557 นี้ สามารถนำใบแจ้งหนี้มาติดต่อชำระเงินได้ที่ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2101-8124 ถึง 26 หรือ www.studentloan.or.th  ที่นี

ประกาศ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมมือกับ บริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา (ด้าน IT และการเงิน) โดยจะให้สิทธิพิเศษและของรางวัลสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลสีลม ในวันที่ 9, 23 และ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2101-8124 ถึง 26 หรือ www.studentloan.or.th  ที่นี

ประกาศ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมมือกับ บริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงานสำหรับผู้พิการหลายอัตรา โดยเฉพาะนักศึกษากองทุนฯ ผู้พิการ จะได้รับสิทธิพิเศษและของรางวัลภายใน “งาน Job Fair คนพิการ” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ในวันที่      28 – 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2101-8124 ถึง 26 หรือ www.studentloan.or.th  ที่นี

ประกาศ    เรื่องข่าว"กยศ. จับมือศาลไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระทั่วประเทศ" ที่นี

ประกาศ    เรื่องข่าว"กยศ. แจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา 2556" ที่นี

ประกาศ เรื่องข่าว "ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556" ที่นี้

ประกาศ    เรื่องข่าว"กยศ. แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2555" ที่นี้

ประกาศ    เรื่องดาวน์โหลดเอกสารต่างๆจากทาง กยศ. ที่นี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

  

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการ  ศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
  • ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

 

 

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร