สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ. ไอแบงก์ร่วมสานฝันทางการศึกษาและส่งเสริมทุนทางปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยสินเชื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ.
1. www.studentloan.or.th
ผ่านระบบ e-Student
2. ลงทะเบียน ขอรหัสผ่าน
ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน รอผลการตรวจสอบทะเทียนราษฏร์ 1 ชั่วโมง หากมีรหัสผ่านแล้ว เข้าระบบไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม
3. ยื่นใบคำขอกู้ สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก
รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์ โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
4. เปิดบัญชีกับไอแบงก์
ผู้ผ่านการคัดเลือก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนค่าครองชีพ โดยมีหลักฐานดังนี้
หนังสือแจ้งอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จาก กยศ.
บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรนักเรียน/นักศึกษา(มีรูปถ่าย) ใช้ชื่อผู้กู้ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นชื่อบัญชีเท่านั้น โดยไม่ต้องนำเงินมาเปิดบัญชีและธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเงิน ATM
5. ทำสัญญากู้ยืมฯ
ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงิน ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) และเตรียมเอกสารประกอบสัญญา(สำเนา:สมุดบัญชี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน) และดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษา ร่วมลงนามในสัญญา ณ สถานศึกษา
6. ลงนามยืนยัน
ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
7. เบิกเงินกับไอแบงก์
 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
  • ผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000บาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดการประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
  • ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำระหว่างการศึกษา
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ต้องมีอายุขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60ปี