กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไอแบงก์ร่วมสานฝันทางการศึกษาและส่งเสริมทุนทางปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)