สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เติมเต็มความสุขเรื่องบ้าน...กับไอแบงก์
วัตถุประสงค์
 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่/มือสอง
 • เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่
 • เพื่อซื้อที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย
วงเงินสินเชื่อ
 • ขั้นต่ำ 300,000 บาท
หลักประกัน
 • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์และห้องชุดในอาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • 3-35 ปี
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ
 • กรณีผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้ กรณีทำงานประจำรายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • อายุ กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ขั้นต่ำ 2 ปี กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติทางการเงินที่ดี
อัตราราคาขาย/อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)
อัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน =18% ต่อปี
อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 
 
 
ระยะเวลา
กรณีทำประกันตะกาฟุล
(วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
แบบที่ 1
ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10 ปี หรือตามสัญญา
แบบที่ 2
ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 5 ปี หรือตามสัญญา
ปีที่ 1
3.25%
3.50%
ปีที่ 2
SPRL-0.50%
SPRL-0.25%
ปีที่ 3
SPRL-0.25%
SPRL-0.25%
ปีที่ 4 ขึ้นไป
SPRL
SPRL
 
ระยะเวลา
กรณีไม่ทำประกันตะกาฟุล
(วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
 
แบบที่ 1
 
แบบที่ 2
 
ปีที่ 1
3.75%
 
SPRL – 0.13% ตลอดอายุสัญญา
ปีที่ 2
7.25%
ปีที่ 3
SPRL
ปีที่ 4 ขึ้นไป
SPRL+0.25%
หมายเหตุ:SPRL เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ500บาท สูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร