สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เติมเต็มความสุขเรื่องบ้าน...กับไอแบงก์
วัตถุประสงค์
 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่/มือสอง
 • เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
วงเงินสินเชื่อ
 • ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • 3-35 ปี
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 -70 ปี
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ  
        - ผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี
    - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ /เจ้าของธุรกิจ /หุ้นส่วนธุรกิจ/อาชีพเฉพาะ /อาชีพอิสระ ไม่เกิน 70 ปี     
 • รายได้รวมต่อราย
      - ผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ และอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน 
    - ผู้ประกอบธุรกิจ รายได้รวมไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
 • อายุงาน 
     - พนักงานประจำต้องมีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี พนักงานสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
   - ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
   - ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติทางการเงินที่ดี
อัตราราคาขาย/อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)
อัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน =18% ต่อปี
อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 

            ระยะเวลา

อัตรากำไร

ปีที่ 1 – 2

4.25%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

SPRL – 2.00%

 

 

 

 

หมายเหตุ:SPRL เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคารหรือตามที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศธนาคาร
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร