สินเชื่ออเนกประสงค์มีหลักประกัน เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน