ระบบงาน e-Studentloan (กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา) ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Studentloan

 

  

 

          แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 เนื่องจาก มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเริ่มดำเนินการนำร่องหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

  • ภายในปี 2561 จะเริ่มนำร่องหักเงินเดือนในส่วนราชการของกระทรวงการคลังก่อน ซึ่งจะเริ่มแจ้งรายชื่อลูกหนี้ กยศ.ที่จะต้องหักเงินนำส่งให้แต่หน่วยงาน เพื่อหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร จากนั้นก็จะทยอยดำเนินการกับส่วนราชการอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ
  • ดังนั้น เพื่อให้การหักและนำส่งเงินของผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ
    จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงกำหนดแนว
    ปฏิบัติการหักและนำส่งเงินกองทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติฯ ได้ที่นี่
    https://www.studentloan.or.th/public/upload/4-5-2561/004.pdf
  • สำหรับภาคเอกชนจะสามารถดำเนินการได้ไตรมาส 4 ของปี 2561 โดยเริ่มจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่ก่อน และค่อยทยอยดำเนินการไปกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลำดับ
ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.studentloan.or.th/public/upload/news/Q%26A.pdf
หรือ โทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่ 02-0164888 ต่อ 590-593
อีเมลล์ : debtslf@studentloan.or.th