ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า แบ่งเบาภาระช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมรับพิจารณาเป็นพิเศษหากลูกค้าประสบปัญหารุนแรง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนาน 12 เดือน พร้อมยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดฯ พิจารณาวงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะรับพิจาณาช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสะสมต่อเนื่อง เช่น สงครามการค้า ภาวะภัยแล้ง รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ  โควิด – 19  ทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ในทางตรงและทางอ้อม ไอแบงก์ ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังนี้

• พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน 

• ขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น 

• ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดการชำระหนี้ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหารุนแรง ด้วยการเพิ่มมาตรการความช่วยเหลือ เช่น ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นมากกว่า 12 เดือน พิจารณาวงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล ที่ยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต    มีสถานะเป็นลูกค้าที่ยังมีประวัติการชำระหนี้ปกติ หรือ เป็นลูกค้าที่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไมเ่กินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ibank Call Center 1302