1
 
ตำแหน่งที่สมัคร
1.

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
2.
เงินเดือนที่ต้องการ บาท
Applicant Range *
* โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใบสมัคร
* เฉพาะไฟล์ JPEG, JPG, GIF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 150kb.
 
ชื่อ*   นามสกุล*
ชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ*
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
บ้านเลขที่/ถนน ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  จังหวัด
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์
อีเมล์ *     
 
เลขบัตรประชาชน* ออกให้เมื่อ
เลขที่ผู้เสียภาษี เลขที่ประกันสังคม
 
เกิดวันที่ * เดือน* ปี พ.ศ.*
ส่วนสูง ซ.ม. น้ำหนัก ก.ก. กรุ๊ปเลือด
ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอ จังหวัด  ศาสนา  
เชื้อชาติ สัญชาติ
 
สถานะส่วนตัว
สถานะสมรส  
 
 
ครอบครัว
ชื่อบิดา* นามสกุล*
อาชีพ สัญชาติ
ศาสนา  
ชื่อมารดา* นามสกุล*
อาชีพ สัญชาติ
ศาสนา