• เจ้าหน้าที่อาวุโส–ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนวินัยพนักงาน ฝ่ายบุคคล

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

  •  ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงาน
  • เขียนสรุปสำนวนการสอบสวน การร้องทุกข์ อุทธรณ์ รวมทั้งตอบข้อหารือ ให้ความเห็นและตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวินัย
  • ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
  • ร่วมวางแผนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2  ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย หรือว่าความ  หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะในการเขียนสรุปสำนวนการสอบสวน การพิจารณาความผิดทางวินัยได้อย่างดีและถูกต้อง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs ขอนแก่น

  - หลายอัตรา positions

    [10:06:2014]

  Responsibilities:

  • วิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลบ. หรือขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ธนาคารอาจะได้รับจากการอำนวยสินเชื่อ
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ SMEs พร้อมให้ความเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
  • พิจารณาความสอดคล้องของการอำนวยสินเชื่อกับมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสินเชื่อกฎระเบียบของธนาคารที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

   

         >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วน-ฝ่ายชะรีอะฮ์

  - 1 positions

    [27:05:2014]

  Responsibilities:

  • วางแผนกระบวนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลหลักชะรีอะฮ์ ฟัตวา และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม
  • บริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้านชะรีอะฮ์ทุกรูปแบบแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องนวัตกรรม การออกผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับชะรีอะฮ์
  • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางแนวทางป้องกันแก้ไขได้
  • วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการเบิกใช้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


   

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ชะรีอะฮ์  การจัดการในอิสลาม  กฎหมายอิสลาม หลักการศาสนาอิสลาม  หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้และประสบการณ์ธนาคาร หรือ ประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การสอนงาน การเป็นวิทยากร การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  • มีทักษะด้านภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษในระดับดี

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา 

  - 3 อัตรา positions

   

  Responsibilities:

  • ตรวจสอบมติอนุมัติ,คำสั่งดำเนินการนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่,กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารการแจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
  • ดำเนินการจัดทำ การจำนำ ปลดจำนำพร้อมทั้งการออกหนังสือยิมยอมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ , กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย

   

   

  Qualifications:

  • วุฒิป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์  อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน 1-5 ปี
  • มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

   

            >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อรายย่อย

  - หลายอัตรา positions

    [27:05:2014]

  Responsibilities:

  • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกัน คำนวณราย/ภาระหนี้
  • พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกันวิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปผลให้ความเห็นการวิเคราะห์
  • จัดทำเอกสารการอนุมัติสินเชื่อที่มีความกระชับถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ โดยให้เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

  Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อ/วิเคราะห์สินเชื่อ 1-5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี

   

        

          >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   

  • วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันในเวลาที่กำหนด
  • สนับสนุนข้อมูล โดยการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่ใช้ภายในธนาคาร เพื่อประมวลผลและออกรายงานตามที่มีการร้องขอ
  • ประสานงานกับผู้รับจ้างทำโครงการ (Vendor) จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Qualifications:

   

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล,Data Warehouse, Data Mining หรือ งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้และทักษะการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle หรือ SQL ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส  ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

   

  • จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
  • ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

   

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ธุรกิจรายใหญ่และ SMEs

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
   
   

  • เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้และกำหนดรูปแบบการชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมลดสินเชื่อด้อยที่ธนาคาร
  • ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อและการจัดทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้
  • ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้

   

   

  Qualifications:

   

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 4 ปี  ด้านสินเชื่อและด้านการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างหนี้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน MS office ได้ดี

          >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
   

  • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
  • วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงของผลการดำเนินงานสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ
  • ให้คำแนะนำและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และการบริการให้กับลูกค้าในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและใหม่

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์       
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

   
         >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา   

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค

   

  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

  งานธุรกิจและการตลาด

   

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
                    -  ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

   

  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน  

   

   

   

  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

    [06:05:2014]

  Responsibilities:

  ระเบียบการกรอกใบสมัครงาน online 

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

   


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Qualifications:

  Apply Now