ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ 022/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอกฯ • ผู้จัดการบริหารส่วน ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ  

  - หลายอัตรา positions

  ปัจจุบัน ธอท. อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจสินเชื่อที่มีการเจริญเติบโตสูง จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจ SMEs และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ  

  Responsibilities:

  • กำหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการเติบโตและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร 
  • ดำเนินการด้านการตลาดรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมและขยายฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ให้เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร  
  • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง ผลการดำเนินงาน สภาพเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสินเชื่อตามอำนาจอนุมัติ 
  • ประเมินความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อด้านต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมติดตามดูแลลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา 
  • กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ การกำกับดูแลสินเชื่อ และพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ มาตรฐานการอำนวยการสินเชื่อต่างๆ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น สามารถปิดความเสี่ยงและลดต้นทุนในการอำนวยการสินเชื่อของธนาคารได้
  • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการพิจารณากลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจ มุ่งเน้นการพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้มีหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ 
  • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณากลั่นกรองสินเชื่อเป็นไปตามมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ให้คำแนะนำช่วยเหลือ (Coaching) สร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

  Qualifications:

  • วุฒิปริญญาตรี/โท  ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงด้านสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารพาณิชย์ 8 ปีขึ้นไป  หรือจากสถาบันการเงิน (ไม่ใช่ธนาคาร)  10 ปีขึ้นไป 
  • มีทักษะในการบริหารงาน โดยปฏิบัติงานในระดับผู้บริหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ
   
  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร 
   
  ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วน ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรนิกส์ 

  - หลายอัตรา positions

  ปัจจุบัน ธอท.อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจและจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโยีสารสนเทศ จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  Responsibilities:

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการขยายด้านธุรกิจขององค์กร 
  • จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  • จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
  • ประสานความร่วมมือกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ 
  • บริหารจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม ควบคุม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ดำเนินการ เป็นต้น 
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จากธนาคารพาณิชย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  • มีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถจัดทำหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงานได้
   
  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร 
   
  ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร
   
   
   
   
   
   
   
  Apply Now
 •  เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขาสุโขทัย 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

    ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   
   
  งานบริการลูกค้า
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  •  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   

  Qualifications:

  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขาพิษณุโลก 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

   ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   

   งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   

  Qualifications:

  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  •   
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขานครสวรรค์ 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

   ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   

  งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ)

  •  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

  Qualifications:

  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   
    
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนงานนโยบายความเสี่ยงสินเชื่อ 

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

  • พัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลความเสี่ยงสินเชื่อ PD, LGD, EAD ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อใช้ในการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ วัดผลการดำเนินงานความเสี่ยงสินเชื่อ และบริหารการตัดสินใจด้านสินเชื่อ
  • พัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ เช่น แบบประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Rating) เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่ออุปโภค บริโภค (Credit Scoring) และ Income Factor เป็นต้น เพื่อใช้ในการประเมินและบริหารการตัดสินใจด้านสินเชื่อ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำค่า Risk Indicator ต่างๆ ไปใช้ในการวัดค่าดำเนินการ การจัดทำ Risk base pricing เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  • เข้าร่วมในกระบวนการการออกผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อให้รองรับกับผลิตใหม่ 
  • วิเคราะห์ และร่วมกำหนด Requirement การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
   
   
   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศีกษา ป.ตรี/ป.โท  สาขาสถิต, สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การเงิน, การเงินการธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ขึ้นไป ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลความเสี่ยงสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สถาบันการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธดี แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี   

   

   *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภัทรกร  โทร. 02-6506999 ต่อ 7182 

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ (Admin&Support) ส่วนประกันภัยตะกาฟุล (ประจำสำนักงานใหญ่)    

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   
   
  • จัดทำรายงานผลงานประกันภัยตะกาฟุลประจำเดือน,ผลงานโครงการฯ
  • จัดทำเอกสารเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ
  • บันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
  • ประสานงานกับบริษัทประกันภัย รวมถึงสาขาธนาคาร

  Qualifications:

   
  • วุฒิการศีกษา ป.ตรี/ป.โท  สาขาสถิต, สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การเงิน, การเงินการธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย

   

  สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส

   

  • มีประสบการณ์ด้านงานขายประกันภัย อย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการประกันภัยตะกาฟุล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การจัดทำรายงาน และเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานประกันภัยในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจบริการ

   

   

   *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภัทรกร  โทร. 02-6506999 ต่อ 7182 

   

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - 2 positions

    [13:05:2015]

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   - สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   - สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   - สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

  Qualifications:

   
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง     - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี                                                                                                             
    - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
    - เจ้าหน้าที่   ต้องมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี  
  • มีทักษะมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Security ชอบศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • ถ้าได้วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ IT Security หรือ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำสาขาสุรินทร์ 

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   

  งานบริการลูกค้า

  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 

  •  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ ธุรกิจและการตลาด ประจำสาขาบางแสน

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   
  งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 

  •  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

   

   

   
   

  Qualifications:

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
    
    
    
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส   ประจำสาขาหัวหิน   

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   

  •  งานบริการลูกค้า   (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 - บริการฝาก – ถอนเงิน
                 - บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 - บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 - การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
   
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   
   
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

    [06:05:2014]

  Responsibilities:

  >>>  ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ 022/2562  เรื่อง  หลักเกณฑการรับสมัครบุคคลภายนอกฯ   

   

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

   


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  คุณภัทรกร  โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

  Qualifications:

   

  Apply Now