• เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  - positions

    [02:04:2014]

  Responsibilities:


  - วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันในเวลาที่กำหนด
  - สนับสนุนข้อมูล โดยการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่ใช้ภายในธนาคาร เพื่อประมวลผลและออกรายงานตามที่มีการร้องขอ
  - ประสานงานกับผู้รับจ้างทำโครงการ (Vendor) จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
  - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   

  Qualifications:


  1. คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล,Data Warehouse, Data Mining หรือ งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีความรู้และทักษะการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle หรือ SQL ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ

  - positions

    [01:04:2014]

  Responsibilities:

  - จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
  - ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
  - จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Qualifications:

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

   

  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

   

  Responsibilities:

  Qualifications:

  ระเบียบการกรอกใบสมัครงาน online

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 
    
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-22650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Apply Now
 • สาขาพังงา / สาขาภูเก็ต

  - หลายอัตรา positions

  - งานบริการลูกค้า - งานธุรกิจและการตลาด  

  Responsibilities:

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาขา
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน – ภายนอก
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ
  • ถ้ามีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

   

   

   

  Apply Now