ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ 022/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอกฯ • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส สาขาอุตรดิตถ์  

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

    ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   
   
  งานบริการลูกค้า
   
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  • งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

   

  Qualifications:

      

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
   

   สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

   

   

 • IT Security 

  - 3 positions

   

  Responsibilities:

  • จัดทำ/วิเคราะห์ กำกับนโยบาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล รวมทั้งสร้างมาตรฐานการทำงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จัดทำ/วิเคราะห์ กำกับหลักเกณฑ์ของการพัฒนา Secured System/Software Development Life Cycle (SSDLC) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Security Baseline Standard และ IT Configuration Baseline 
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการสิทธิ์ระดับสูงสุดของระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเครื่องแม่ข่าย (security operation center)
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Security Device
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Centralize Log และ SIEM
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านความปลอดภัย (MDM/EMM/UEM)
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ DLP
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
  • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก
  • ให้ความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์แก่พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร
  • สอบทาน และรายงานประเด็นปัญหาที่เกิดจากช่องโหว่และนำไปสู่ความเสี่ยงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อการป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
  • จัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ให้ผู้บริหารกลุ่มงาน/สายงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ดำเนินการ เป็นต้น
   
   
   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในด้านบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ การดูแลระบบ Network/Server หรืองานที่เกี่ยวข้อง 
  • หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT Security เช่น ITIL,CompTIA Sec+,CompTIA Network+,ISO/IEC 27001:2013,COBIT 5, SSCP, CISM, EC-Council Cerified Ethical Hacker (CEH), EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) Master, Certified Mobile and Web Application Penetration Tester (CMWAPT), Global Information Assurance Certification Penetration Tester (GPEN), Offensive Security Certified Professional (OSCP)  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี    
   
   
   
   
   
   
   
       

        สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

 • IT Programmer  

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

  • วิเคราะห์ระบบงานที่ได้รับมอบหมาย สรุปและสำรวจประเด็นความต้องการทางธุรกิจขององค์กร โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้  ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
  • วิเคราะห์ด้านความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน ถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังแนวทางปฏิบัติงานและเงื่อนไขการทำงานในแต่ละกระบวนการ 
  • วิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ละกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ Functional Design Specification Document ซึ่งประกอบด้วย UML Diagram,System Desgn, Interface  Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ 
  • ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในส่วนโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบงาน 
  • สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และกำหนดพารามิเตอร์ รวมถึงดูแลระบบงานต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง 
  • มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ (Project) ต่างๆ ขององค์การ เช่น Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานภายในองค์กร 

   

   

   

  Qualifications:

   

  •  เพศชาย-หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
  •  ปริญญาตรี / โท   สาขาคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,ระบบงานคอมพิวเตอร์  2-5 ปี หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  •  มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น UNIX ,Windows Server ,Redhat , CentOS,  Ubuntu, Fedora, AsianUX ทั้งนี้สามารถเขียน Shell Sript หรือ Bat File เพื่อทำงานร่วมกันระบบปฏิบัติการได้ 
  •  มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น Java, Visual Basic, C, C++ ,C#, Powerbuilder,Python, PHP, Perl, Ruby  เป็นต้น และสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบเชิงวัตถุ (OOP) 
  • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลรูปแบบ RDBMS เช่น MySQL , MS Sql, Oracle, Informix , Postgres SQL และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น/ปรับปรุงข้อมูลได้ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
  • มีทักษะการใช้ Misrosoft Office : Word, Excel ,Power point , Access 

   

   

   

        

        สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

 • เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส  ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

  • ร่วมกำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ร่วมสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
  • ร่วมให้คำปรึกษา ติดตามความเสี่ยงและทบทวนการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ 1st  line of defence 
  • ร่วมเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของธนาคาร 
  • ร่วมนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานธนาคารฯ หรือสถาบันการเงินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี 
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

   

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

 • ผู้จัดการบริหารส่วน  ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - 1 positions

   

  Responsibilities:

  • กำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทำการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
  • ให้คำปรึกษา ติดตามความเสี่ยงและทบทวนการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ 1st  line of defence 
  • เชื่อมโยงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของธนาคาร 
  • นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานธนาคารฯ หรือสถาบันการเงินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปี (มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ) 
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

   

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

   

 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  - 2 positions

    [13:05:2015]

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   - สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   - สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   - สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

  Qualifications:

   
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง     - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี                                                                                                             
    - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
    - เจ้าหน้าที่   ต้องมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี  
  • มีทักษะมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Security ชอบศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • ถ้าได้วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ IT Security หรือ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ผู้จัดการบริหารส่วนวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ  

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการขยายด้านธุรกิจขององค์กร 
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล
  • จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  • จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
  • ประสานความร่วมมือกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ 
  • บริหารจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม ควบคุม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และผ่านงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
  • มีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   

   สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนงานนโยบายความเสี่ยงสินเชื่อ 

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

  • พัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลความเสี่ยงสินเชื่อ PD, LGD, EAD ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อใช้ในการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ วัดผลการดำเนินงานความเสี่ยงสินเชื่อ และบริหารการตัดสินใจด้านสินเชื่อ
  • พัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ เช่น แบบประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Rating) เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่ออุปโภค บริโภค (Credit Scoring) และ Income Factor เป็นต้น เพื่อใช้ในการประเมินและบริหารการตัดสินใจด้านสินเชื่อ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำค่า Risk Indicator ต่างๆ ไปใช้ในการวัดค่าดำเนินการ การจัดทำ Risk base pricing เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  • เข้าร่วมในกระบวนการการออกผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อให้รองรับกับผลิตใหม่ 
  • วิเคราะห์ และร่วมกำหนด Requirement การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
   
   
   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศีกษา ป.ตรี/ป.โท  สาขาสถิต, สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การเงิน, การเงินการธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ขึ้นไป ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และติดตามโมเดลความเสี่ยงสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สถาบันการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธดี แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี   

   

   *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภัทรกร  โทร. 02-6506999 ต่อ 7182 

   

   

   สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

   

   

   

 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  สาขาขอนแก่น   

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

    งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ)

   

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

   

   

   

   

  งานบริการลูกค้า  

   

  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
   • บริการฝาก – ถอนเงิน
   • บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
   • บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
   • การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  •  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

   

  Qualifications:

     

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   

         

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

   

   

          

        สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th 

   

   

   

   

        

   

 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  สาขาศรีสะเกษ 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร   [07:10:2019]

  Responsibilities:

   งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ)

   

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   

   

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

   

         

      สมัครงานตำแหน่งนี้...... ส่งรายละเอียดของคุณมาที่  hr@ibank.co.th