• เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายปฏิบัติการและบริการสารสนเทศ

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

  • รับผิดชอบและบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hardware Infrastructure ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
  • รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) 
  • บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบงานธุรกิจและระบบงานพื้นฐาน (User Management) รวมทั้งการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access rights and Security) ตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) และตามการร้องขอผู้ใช้งาน
  • รับผิดชอบในการตั้งค่า Parameters ของระบบงานภายในธนาคารตามที่ได้รับการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลงานสิ้นวัน และบันทึกสถิติรวมทั้งรายงานของระบบงานต่าง ๆ ภายในธนาคารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ตามขั้นตอนและชุดคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับผิดชอบการนำระบบงานขึ้นใช้งาน (Deployment) ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • รับผิดชอบการสำรองข้อมูล (Back Up) และกู้ข้อมูล (Restore) ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • บริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลหมุนเวียนหรือสื่อบันทึกข้อมูลประเภทอื่น โดยจัดทำทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ เบิกใช้ ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • เฝ้าระวัง ควบคุม ดูแล ติดตามปัญหาการทำงานของระบบงานต่าง ๆ บนหน้าจอ (Monitor) และดำเนินการรายงาน แก้ไขและแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-3 ด้าน IT Operation,Technical Support,Programmer, หรือ Computer Admin 
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือนอกเวลาทำการได้ 
  Apply Now
 •  SMEs Relationship - สำนักงานใหญ่, กรุงเทพฯและปริมณฑล 

  - หลายอัตรา positions

    [01:17:2561]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 20 ลบ.(ขึ้นไป) และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า

   

  Qualifications:

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อSME-รายใหญ่ 3 ปีขึ้นไป

  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง

  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้

  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์

  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

   
   
   
  Apply Now
 •  SMEs Relationship - ภาคใต้ :  พังงา,สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี  

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 20 ลบ.(ขึ้นไป) และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ
   
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
   
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
   
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
   
   
   
   

  Qualifications:

   คุณสมบัติ

   
   
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
   
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อSME-รายใหญ่ 3 ปีขึ้นไป  (หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 
  พังงา,สุราษฎร์ธานี,สงขลา,ปัตตานี หรือจังหวัดใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
   
  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง
   
  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้
   
  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
   
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
   
  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
   
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   
   
   
  Apply Now
 •  SMEs Relationship - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น  

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

   

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 20 ลบ.(ขึ้นไป) และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ
   
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
   
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
   
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
   
   
   
   

  Qualifications:

   คุณสมบัติ

   
   
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
   
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อSME-รายใหญ่ 3 ปีขึ้นไป
   
  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง
   
  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้
   
  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
   
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
   
  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
   
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
  Apply Now
 •  SMEs Relationship - ภาคเหนือ : เชียงใหม่  

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 20 ลบ.(ขึ้นไป) และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ
   
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
   
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
   
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
   
   
   
   
   

  Qualifications:

   คุณสมบัติ

   
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
   
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อSME-รายใหญ่ 3 ปีขึ้นไป
   
  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง
   
  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้
   
  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
   
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
   
  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
   
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วน   ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

   

  - 1 อัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ  ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย  การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
  • บริหารจัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน   ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  - 4 positions

    [13:05:2015]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   - สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   - สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   - สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
   - ผู้ช่วยผู้จัดการ    ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
   - เจ้าหน้าที่   ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  Programmer ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  - 3 positions

   

  Responsibilities:

  • ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
  • ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
  • ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง 
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น  UNIX, Windows Server, Redhat, CentOS, Ubuntu, Fedora, AsianUX เป็นต้น สามารถเขียน Shell Script หรือ Batch File เพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้
  • มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา ในรายการต่อไปนี้ Java, Visual Basic, C, C++, C#, Powerbuilder, Python, PHP หรือ Ruby และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้
  • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลแบบ RDBMS เช่น MySQL, MS Sql, Oracle, Informix, PostgresSQL  เป็นต้น และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น และปรับปรุงข้อมูลได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขา ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ยโสธร,สกลนคร,กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และสาขายูดีทาวน์ (อุดรธานี) 

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  งานบริการลูกค้า

   

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 

   

  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  งานธุรกิจและการตลาด

   

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
                    -  ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป 

   

  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัลลิกา โทร.02-650-6999 ต่อ 2304

   

   

   

   

   

   

   

   

  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน  

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่  ประจำสาขา สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับเฉพาะจบใหม่)

  - หลายอัตรา positions

    [24:07:2017]

  Responsibilities:

  งานบริการลูกค้า

   

  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค

   

  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

  หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   

   

  งานธุรกิจและการตลาด

   

  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน 
                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                   

  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัลลิกา โทร.02-650-6999 ต่อ 2304

   

   

   

  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

   

  Qualifications:

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายปฏิบัติการเรียกเก็บเช็คและเงินโอน

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

  • ปฏิบัติงานด้านระบบการหักบัญชีเช็คเคลียริ่งด้วยภาพเช็ค (ICS) และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ระบบ (IAS)
  • ดำเนินการจัดพิมพ์เช็คและตราสารของธนาคาร จัดทำทะเบียนจัดเก็บเช็ค และสืบค้น
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านระบบหักบัญชีเช็คเคลียริ่งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภูมิภาค ตามระดับตำแหน่ง (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  • มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านระบบการหักหักบัญชีภาพเช็คระบบ ICS และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค IAS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

  >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณมารยาท  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7069

  Apply Now
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่ 

  - 1 positions

    [01:07:2560]

  Responsibilities:

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อใหม่และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า

  Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อSME-รายใหญ่ ไม่น้อยกว่า ปี
  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง
  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้
  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

   

   

   

          >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่ 

  - หลายอัตรา positions

    [02:06:2017]

  Responsibilities:

  • ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อหาลูกค้าสินเชื่อใหม่และรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีคุณภาพ
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้าตามกรอบนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานลูกค้า รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดอับดับความเสี่ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตาม ควบคุม และดูแลการเบิกใช้/ชำระคืนวงเงินสินเชื่อ การทบทวนวงเงินสินเชื่อ (Annual Review) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วงเงิน หลักประกันหรืออื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพตลาด/สภาพโครงการ (Market Survey) กำหนดแผนตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจากการรายงานประเมิน หรือ Site Visit เพื่อเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
   
   
   
   
   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อรายใหญ่/วิเคราะห์สินเชื่อรายใหญ่ 3-5 ปี
  • มีความรู้ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง
  • มีความรู้ในการจัดทำ Cash flow งบการเงินได้
  • มีความสามารถในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
  • ความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สามารถใช้งาน MS Office และการนำเสนอผลงานได้ดี ทักษะการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคาร เช่น Profile Direct WebCSR/CBS Report Sever/ระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสาร เป็นต้น
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   

   

   

          >>>>>>  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร  โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุน  ฝ่ายกฏหมาย 

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ส่วนงานสนันสนุนงานกฎหมาย

   

  • สามารถพัฒนาและบริหารงานระบบกฎหมายโดยสามารถออกแบบความต้องการของข้อมูลคดี 
  • บริหารจัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
  • ติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานทนายความ และงานของฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารงาน 

   

   

  Qualifications:

   

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ    ประสบการณ์ 8 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมาย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารจัดการข้อมูลและรายงาน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   

   

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

    [06:05:2014]

  Responsibilities:

  ระเบียบการกรอกใบสมัครงาน online 

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

   


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Qualifications:

  Apply Now